You are here: ภารกิจและกิจกรรม


สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563

 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนตุลาคม 2562
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนพฤศจิกายน 2562
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนธันวาคม 2562
4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมกราคม 2563
5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกุมภาพันธ์ 2563
6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมีนาคม 2563
7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนเมษายน 2563
8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนพฤษภาคม 2563
9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-มิถุนายน 2563
10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-กรกฎาคม 2563
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการพิจารณา-จ้างทำวัสดุกีฬา
รายงานผลการพิจารณา-จ้างทำวัสดุกีฬารอบมหกรรม