ประกาศยกเลิกสำเนาบัตร
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ