You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ