You are here: ภารกิจและกิจกรรม


สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ

สำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ