กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา


มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นำโดย ท่านปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เพื่อลดการสะสมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมถึงปลูกฝังให้รักษาความสะอาด สร้างความสามัคคีในองค์กร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และบุคลากรจากส่วนกลางในการลงพื้นที่บริเวณที่พักอาศัย


มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความสามัคคี อีกทั้งเป็นกิจกรรมปลูกผังให้รักษาความสะอาด พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรในการทำงาน แม้ประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)