เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ประจำปีการศึกษา 2563 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR)ประจำปีการศึกษา 2562
2.1 คู่มือ IQA TNSU ระดับหลักสูตร 62 62-66 (แบบพิมพ์หน้า-หลัง)
2.2 คู่มือ IQA-TNSU ระดับคณะ  62-66 (แบบพิมพ์หน้า-หลัง) (แก้ไข พค64)
2.3 คู่มือ IQA-TNSU ระดับวิทยาเขต  62-66 (แบบพิมพ์หน้า-หลัง) (แก้ไข พค64)
2.31 รายละเอียดเพิ่มเติมเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ วิทยาเขต ปี กศ 63

รวมเครื่องมือ ปีการศึกษา 62

เครื่องมือระดับหลักสูตร 62
เครื่องมือระดับคณะ 62
เครื่องมือระดับวิทยาเขต 62
เครื่องมือสำหรับ SAR ปีการศึกษา 2563
เครื่องมือระดับหลักสูตร
เครื่องมือระดับคณะ
เครื่องมือระดับวิทยาเขต