อำนาจหน้าที่ของสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

มาตรา ๒๘ สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑)  ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
(๒)  จัดทำจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย และดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
(๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณ
(๔)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย