You are here: ภารกิจและกิจกรรม เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อำนาจและหน้าที่


หน้าที่และอำนาจสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

มาตรา ๒๘ สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
(๒) จัดทำจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย และดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณ
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย