You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง ผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2563

 

ดาวน์โหลด : ผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2563