ผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2563
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
วิทยาเขต โรงเรียน หลักสูตร ชนิดกีฬา นักศึกษา นักเรียน บุคลากร
17 13 32 24 11520 4126 975


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง ผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2563

 

ดาวน์โหลด : ผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2563