ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพลบดี 1 สำนักงานอธิการบดี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

พร้อมด้วยคณะผู้บริการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ พร้อมมอบนโยบาย และการบรรยายพิเศษ

ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานฯ ยังได้เยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ สำนักงาอธิการบดี พร้อมสอบถามข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการปฏิบัติงานต่อไป