อำนาจหน้าที่คณะกรรมการวิทยาเขต
You are here: ภารกิจและกิจกรรม เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการวิทยาเขต อำนาจและหน้าที่
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาหน้าที่และอำนาจคณะกรรมการประจำวิทยาเขต
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
ของกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ หน้าที่และอำนาจ
และการประชุมของคณะกรรมการวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการวิทยาเขต มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กำกับดูแลให้วิทยาเขตปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
(๒) ออกระเบียบและประกาศของวิทยาเขตเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาเขตนั้น ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค รวมทั้งออกระเบียบและประกาศอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
() พิจารณาและเสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของวิทยาเขตต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค
() พัฒนางานด้านวิชาการและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของวิทยาเขต
() เสนอขออนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในระดับอุดมศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค
() พิจารณาและเสนอแผนพัฒนาวิทยาเขตต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค
() พิจารณาและเสนอแผนการใช้เงินรายได้ของวิทยาเขต ต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค
() ให้ข้อเสนอแนะแก่รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ในกิจการของวิทยาเขต
() แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการวิทยาเขต
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารประจำภาค มอบหมาย

มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการนโยบาย
วิชาการซึ่งประธานสภาวิชาการแต่งตั้งจากกรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา
ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาในแต่ละภาคเลือกกันเองภาคละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกโรงเรียนกีฬา เป็นกรรมการนโยบายวิชาการ

จำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง
และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการนโยบายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย