อำนาจหน้าที่คณะกรรมการวิทยาเขต
You are here: ภารกิจและกิจกรรม เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการวิทยาเขต อำนาจและหน้าที่
วิทยาเขต โรงเรียน หลักสูตร ชนิดกีฬา นักศึกษา นักเรียน บุคลากร
17 13 32 24 11520 4126 975


หน้าที่และอำนาจคณะกรรมการประจำวิทยาเขต
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
ของกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ หน้าที่และอำนาจ
และการประชุมของคณะกรรมการวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการวิทยาเขต มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กำกับดูแลให้วิทยาเขตปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
(๒) ออกระเบียบและประกาศของวิทยาเขตเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาเขตนั้น ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค รวมทั้งออกระเบียบและประกาศอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
() พิจารณาและเสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของวิทยาเขตต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค
() พัฒนางานด้านวิชาการและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของวิทยาเขต
() เสนอขออนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในระดับอุดมศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค
() พิจารณาและเสนอแผนพัฒนาวิทยาเขตต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค
() พิจารณาและเสนอแผนการใช้เงินรายได้ของวิทยาเขต ต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค
() ให้ข้อเสนอแนะแก่รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ในกิจการของวิทยาเขต
() แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการวิทยาเขต
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารประจำภาค มอบหมาย

มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการนโยบาย
วิชาการซึ่งประธานสภาวิชาการแต่งตั้งจากกรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา
ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาในแต่ละภาคเลือกกันเองภาคละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกโรงเรียนกีฬา เป็นกรรมการนโยบายวิชาการ

จำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง
และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการนโยบายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย