ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฉ4
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
วิทยาเขต โรงเรียน หลักสูตร ชนิดกีฬา นักศึกษา นักเรียน บุคลากร
17 13 32 24 11520 4126 975


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด (ฉบับที4)