You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด (ฉบับที4)