ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฉ4
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด (ฉบับที4)