You are here: ภารกิจและกิจกรรม

Categories

พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการพลศึกษา

พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการพลศึกษา ( 0 Files )

พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการพลศึกษา

ระเบียบ/ข้อบังคับ

ระเบียบ/ข้อบังคับ ( 1 Files )

ระเบียบ/ข้อบังคับ ของสถาบันการพลศึกษา

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ( 83 Files )

สรุปมติที่ประชุมสภาสถาบัน

สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ

สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ ( 11 Files )

สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ

ประกาศต่างๆ

ประกาศต่างๆ ( 68 Files )

ประกาศต่างๆของสถาบันการพลศึกษา