รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทัศนศิลป์ - มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม เว็บบอร์ด
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา


ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\tnsuwww\web\web3\includes\defines.php:133) in D:\tnsuwww\web\web3\components\com_kunena\template\defaul_ex_formality_blue\view.php on line 100

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทัศนศิลป์
(1 ผู้ชมกำลังดูหน้านี้) (1) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
Go to bottom
ตอบกลับ
เริ่มหัวข้อใหม่
หน้า: 1
หัวข้อ : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทัศนศิลป์
#22
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทัศนศิลป์ 6 ปี, 1 เดือน ก่อน พลังน้ำใจ: 0
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา นายภิญโญ โพธิบัติ
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4
ปีการศึกษาที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายคือ 1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยมีค่าอำนาจจำแนก ( ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.40 ขึ้นไปและมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.947 จำนวน 40 ข้อ 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 เล่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) และการทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้ค่าสถิติ t (One – Sample t- test)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 86.35 /85.38 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80
2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ค่าประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.800 หมายถึง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.00
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในระดับมาก
ใส่รหัสที่นี่   
กรุณาใส่ข้อความ,คุณสามารถใช้ แท็ก BBCODE ได้.
ssayfah541
Fresh Boarder
กระทู้: 1
graphgraph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
Reply Quote
 
Go to top
ตอบกลับ
เริ่มหัวข้อใหม่
หน้า: 1