การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมพลบดี 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา