การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพลบดี 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา