แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2565
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทุกคน เข้ากรอกข้อมูลแบบสอบถาม

กรอกข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2565

SCANQR CODE หรือ คลิกที่นี่

 

ประกาศ

- คู่มือการใช้งานระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

- หนังสือ อว ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูล

- แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2565