o0664-กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562
พระราชกฤษฏีกา
กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวง

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ข้อบังคับ

ปี 2566

 

 

ปี 2565

ปี 2562

ปี 2563

ข้อบังตับเครื่องแต่งกาย

ข้อบังคับประเมิน

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ปี 2564

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ปี 2565


ปี 2564
  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2564
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2564
  3. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตรจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษศ และอาคารย์พิเศษ พ.ศ. 2564
  4. ข้อบังคับ มาหวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติอื่น และลักษณะต้องห้ามของผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต พ.ศ. 2564
  5. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเหณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแห่งของกรรมการสถ่นศึกษา หน้าที่และอำนาจ และการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. 2564

ระเบียบ

2566

 

 

2562

2563

2564

2565
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
.