You are here: ภารกิจและกิจกรรม


กฎหมายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562
พระราชกฤษฏีกา
กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวง

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ข้อบังคับ

ปี 2562

ปี 2563

ข้อบังตับเครื่องแต่งกาย

ข้อบังคับประเมิน

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ปี 2564

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ปี 2564
  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2564
  2. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตรจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษศ และอาคารย์พิเศษ พ.ศ. 2564
  3. ข้อบังคับ มาหวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติอื่น และลักษณะต้องห้ามของผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต พ.ศ. 2564
  4. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเหณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแห่งของกรรมการสถ่นศึกษา หน้าที่และอำนาจ และการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. 2564

ระเบียบ

2562

2563

2564

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
.