You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

iconแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ iconราคากลาง iconประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ iconสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และรายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565-ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 -ไม่มีประกาศเผยแพร่
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 -ไม่มีประกาศเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ : ( 2562 ) , ( 2563 ) , ( 2564 )