You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ความเสี่ยงการทุจริต

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 2564