You are here: ภารกิจและกิจกรรม กลุ่มแผนและงบประมาณ

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

2) ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2548

3) ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2548

4) แนวปฏิบัติในการขอใช้เงินรายได้ระหว่างปี ฉบับใหม่

2. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1) คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณระหว่างปี (งบลงทุน) ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

2) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 66

3) แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

5) คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณระหว่างปี(งบลงทุน)ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

3. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


4. แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย

1) งบประมาณ พ.ศ. 2568
- แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รร.กฬ.)
- แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วิทยาเขต)

2) งบประมาณ พ.ศ. 2567

3) งบประมาณ พ.ศ. 2566

4) งบประมาณ พ.ศ. 2565


5. แบบฟอร์มเสนอโครงการ (งบดำเนินงาน)

 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1) แบบฟอร์มโครงการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

2) ใบสรุปโครงการ


6. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1) แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565

2) ทะเบียนคุมโครงการ 2565ของแต่ละหน่วย

 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

7. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้ง2

2) (ร่าง) คู่มือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ.2561-2565)

 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • ครั้ง 1 (ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม2566)

1) แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

2) (ร่าง) คู่มือการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570

8. เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 • งบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา

1) เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา


9. แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์

1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


10. แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้)

10.1 แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปี

 1) วิทยาเขต
2) โรงเรียนกีฬา
3) หน่วยงานในส่วนกลาง
10.2 แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ระหว่างปี
 1) วิทยาเขต
- แบบฟอร์ม วข. ระหว่างปี ข้อ 17.3-17.4
- แบบฟอร์ม วข. ระหว่างปี ข้อ 17.3
- แบบฟอร์ม วข. ระหว่างปี ข้อ -17.4
2) โรงเรียนกีฬา
- แบบฟอร์ม รร.กีฬา ระหว่างปี ข้อ 17.3-17.4
- แบบฟอร์ม รร.กีฬา ระหว่างปี ข้อ 17.3
- แบบฟอร์ม รร.กีฬา ระหว่างปี ข้อ -17.4
3) หน่วยงานในส่วนกลาง
10.3 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินรายได้
 - วิทยาเขต
- โรงเรียนกีฬา

11. รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์

 • ประจำปีงบประมาณ 2567

 • ประจำปีงบประมาณ 2566
 • ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ประจำปีงบประมาณ 2564

12. รายงานผลการดำเนินงาน๓) ศึกษาและวิเคราะห์แผนพัฒนาประเทศ

๓.๑) ยุทธศาสตร์ชาติ

๓.๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๓.๓) แผนการปฏิรูปประเทศ

๓.๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๓.๕) แผนบริหารราชการแผ่นดิน

๓.๖) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

๓.๗) แผนการศึกษาแห่งชาติ

๓.๘) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ

๓.๙) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๓.๑๐) แผนสิทธิมนุษยชน

๓.๑๑) แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ

๓.๑๒) แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา

๓.๑๓) แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร IT Security

News image

สรุปข่าวสาร IT Security อ่านต่อ ..

แจ้งแผนกำหนดการเข้าดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ครั้ง

News image

แจ้งแผนกำหนดการเข้าดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ครั้งที่ 1 อ่านต่อ ..