ระเบียบและข้อบังคับ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการโอนย้ายผลการเรียนปริญญาตรี พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการโอนย้ายผลการเรียนบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562

ระเบียบสถาบันการพลศึกษา

ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือฯ พ.ศ.2560
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2560
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการเก็บเงินค่าสมาชิก ค่าตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ พ.ศ.2557
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.2557
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการโอนย้ายผลการเรียน และการเทียบผลการเรียนระดับปริญญาโท พ.ศ.2557
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท พ.ศ.2557
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านบทความทางวิชาการ พ.ศ.2556
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2556
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2556
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ศ.2556
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการโอนย้ายผลการเรียน และการเทียบผลการเรียน พ.ศ.2556
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2556
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแลของสถาบันการพลศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ.2555
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจ่ายเงินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่40 พลดีเกมส์ พ.ศ.2555
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจ่ายเงินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่40 พลดีเกมส์2 พ.ศ.2555
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายพัฒนากีฬาสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2555
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนในการประเมินเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการขอเลื่อนวิทยฐานะ พ.ศ.2552
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2552
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาเรื่อง ค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากรชาวต่างประเทศในการฝึกอบรม พ.ศ.2551
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2551
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ.2551
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร พ.ศ2551
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ.2551
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.2551
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2551
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2551
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2549
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคสมทบ พ.ศ.2549
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.2549
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคสมทบ พ.ศ.2549
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2548
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2548
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการยกเว้นการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2548

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยจำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการประจำคณะ และการประชุมของคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยองค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการประจำส่วนราชการ หน้าที่และอำนาจ และการประชุมของคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารประจำภาคผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการบริหารประจำภาค พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ หน้าที่และอำนาจ และการประชุมของคณะกรรมการวิทยาเขต พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารประจำภาค พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักเรียน พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามาตรา 19 (3) และ (4) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยรักษาราชการแทน มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน ฯ พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการพ.ศ.2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาพ.ศ.2562

ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษา

ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2557
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ.2557
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.2557
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2556
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2556
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2556
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2555
ตารางการปรับปรุงข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยชั้นสาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย ชั้นสาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ.2553
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2552
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย การประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2551
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต พ.ศ.2548
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ.2548
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการสรรหารองอธิการบดีประจำวิทยาเขต พ.ศ.2548
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2548
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2548
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2548
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของกรรมการสภาวิชาการ 2548
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของประธานกรรมการวิทยาเขต 2548
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัตินายกสภาสถาบันการพลศึกษา 2548
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการวิทยาเขตจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2548
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการวิทยาเขตจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2548
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบัน จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2548
ข้อบังคับสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบัน จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2548