You are here: ภารกิจและกิจกรรม


.. ปีงบประมาณ ( 2562 ) , ( 2563 ) , ( 2564 ) , ( 2565)..


  • ผลการประเมิน ITA ปี (2564) , (2563) , (2562)
  • แผนพัฒนา ITA ตัวชี้วัด 9,10 ปี (2565) , (2564) , (2563)  • o10 แผนดำเนินงานประจำปี
  • o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
    .......ประจำปี รอบ 6 เดือน
  • o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  • o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  • o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม