ITA2567-OK
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา.. ปีงบประมาณ (2562) , (2563) , (2564) , (2565) , (2566)ผลการประเมิน ITA ปี (2562), (2563), (2564), (2565), (2566)

แผนพัฒนา ITA ตัวชี้วัด 9,10 ปี (2563), (2564), (2565), (2566), (2567)

 
 


  • o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • o35 รายงานผลการดำนเินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน